Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2018-2023 LGS TÜRKÇE SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(REVIEW OF 2018-2023 LGS TURKISH QUESTIONS IN TERMS OF RENEWED BLOOM TAXONOMY )

Yazar : Tuba GÜL KOŞAR   - Hasan KAVRUK  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 5(1)
Sayfa : 45-59
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, 2018-2023 yılları arasında LGS’de sorulan Türkçe sorularını Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırmanın amaçlarına uygun olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada veri olarak kullanılan 120 LGS Türkçe sorusu öncelikle araştırmacı tarafından hazırlanan forma; Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilgi boyutu ve bilişsel süreç basamaklarına uygun olarak yerleştirilmiş, ardından uzman görüşüne başvurularak yeniden düzenlenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş, frekans ve yüzde değerleri gösterilerek tablo hâlinde sunulmuştur. Araştırma kapsamında ele alınan 120 LGS Türkçe sorusundan olgusal bilgi boyutunda 30 soru (%25), kavramsal bilgi boyutunda 82 soru (%68,33) ve işlemsel bilgi boyutunda 8 soru (%6,66) sorulduğu görülürken üstbilişsel bilgi boyutunda soru sorulmadığı gözlenmiştir. Bilişsel düzey açısından bakıldığında hatırlama düzeyinde 3 (%2,5), anlama seviyesinde 94 (%78,33), uygulama basamağında 8 (%6,67) ve çözümleme basamağında 15 soruya (%12,5) yer verildiği tespit edilmiştir. Yaratma ile değerlendirme basamağında hiç soru sorulmamıştır. Bu doğrultuda soruların %87,5’i alt bilişsel düzeyi (hatırlama, anlama, uygulama) ölçerken sadece %12,5’i üst bilişsel basamakları (çözümleme) ölçmektedir. Bu durum LGS Türkçe sorularının dengeli bir şekilde dağılım göstermediğini ve üst düzey becerileri temsil etmede yetersiz kaldığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Türkçe dersi, LGS sınavı, yenilenmiş Bloom taksonomisiAbstract

The purpose of this study is to examine the Turkish questions asked in LGS between 2018-2023 in terms of the Revised Bloom Taxonomy. In the research, a case study design was used, which was suitable for the purposes of qualitative research. The 120 LGS Turkish questions used as data in the study were firstly submitted to the form prepared by the researcher; It was placed in accordance with the knowledge dimension and cognitive process steps of the revised Bloom Taxonomy, and then rearranged by consulting expert opinion. The obtained data were analyzed with the descriptive analysis method and presented in a table by showing frequency and percentage values. Among the 120 LGS Turkish questions covered within the scope of the research, it was observed that 30 questions (25%) were asked in the factual knowledge dimension, 82 questions (68.33%) in the conceptual knowledge dimension and 8 questions (6.66%) in the procedural knowledge dimension, while no questions were asked in the metacognitive knowledge dimension. In terms of cognitive level, it was determined that there were 3 questions (2.5%) at the remembering level, 94 questions (78.33%) at the understanding level, 8 (6.67%) questions at the application level and 15 questions (12.5%) at the analysis level. No questions were asked in the creation and evaluation phase. In this regard, 87.5% of the questions measure the lower cognitive level (remembering, understanding, application), while only 12.5% measure the higher cognitive levels (analysis). This situation shows that LGS Turkish questions are not distributed evenly and are insufficient to represent high-level skills.Keywords

Turkish lesson, LGS exam, revised Bloom taxonomy

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri