Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ TÜRKÇE SORULARINDA YER VERİLEN METİNLERDEKİ EKSİLTİLERİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE OMISSIONS IN THE TEXTS INCLUDED IN THE HIGH SCHOOL TRANSITION EXAMS TURKISH QUESTIONS )

Yazar : Zerengül KEFELİ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 5(2)
Sayfa : 213-233
    


Özet

Birey, doğduğu andan itibaren bulunduğu çevrenin ihtiyaçları için yetiştirilmeye başlar. Bu yetiştirme durumu hem bireyin topluma uyum sağlaması hem de toplumsal düzenin sürekliliğinin korunmasını sağlamaktadır. Ailede başlayan bu yetiştirilme kavramı çocuk belirli bir yaşa geldiğinde okul kurumunun çatısı altında eğitim öğretim kapsamına girer. Okullar müfredatlarla kendilerine, kazandıracakları istendik davranış ve öğrenme alanlarını içeren planlar hazırlar. Ülkemizdeki eğitim sisteminde kademelendirilmiş ve çeşitli öğrenme alanlarını kapsayan 12 yıllık zorunlu bir süreç bulunmaktadır. Çocuklar kademeler arası geçişlerde planlı olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirmeler çocukların ilgi ve yeteneklerine yönlendirilmesi konusunda önem arz etmektedir. Değişen dünya ve değişen ihtiyaçlar eğitimde de değişikliklerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Lise kademesine geçecek öğrenciler, 2000’li yıllardan itibaren OKS, SBS, TEOG ve LGS gibi sınavlarla puanlandırılarak belirlenen okullara yerleştirilmektedir. Öğrencilerin sonraki hayatlarına şekil verecek olan bu sınavların içeriği alanında uzman kişilerce Bakanlık bünyesinde hazırlanmaktadır. Bu sınavlarda sözel ve sayısal olarak iki bölüm bulunmaktadır. Sözel bölümdeki Türkçe soru yapıları değerlendirildiğinde paragraf sorularının sayısal olarak fazla olduğu saptanmaktadır. Paragraf yapıları genel hatlarıyla değerlendirildiğinde Türkçe soruları açısından genel bir yargıya varmak mümkün olabilecektir. Metin birçok ölçütü içinde barındıran bir yapıdır. Çalışmada 2012-2021 yılları arasındaki liseye geçiş sınavlarındaki Türkçe sorularında yer verilen metinlerdeki eksiltili yapılar ve bunların türleri doküman analizi yapılarak tespit edilmiştir. MEB üzerinden erişilen sınavlar çevrim içi ortamda indirilmiş içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda metinlerdeki eksilti yapılarının yıllar içinde herhangi bir korelasyona sahip olmadığı görülmüştür. Eksilti türleri özne, tamlayan, nesne, yüklem ve tümce eksiltisi olarak sınıflandırılmış incelenen metinlerde en fazla özne eksiltisine en az ise nesne eksiltisine rastlanmıştır.Anahtar Kelimeler

Eksilti, metin, sınav, Türkçe eğitimi, metin dilbilimiAbstract

From the moment an individual is born, he/she starts to be raised for the needs of his/her environment. This upbringing ensures both the adaptation of the individual to society and the preservation of the continuity of the social order. This concept of upbringing, which starts in the family, enters the scope of education and training under the roof of the school institution when the child reaches a certain age. Schools prepare plans that include the desired behaviors and learning areas that they will acquire with the curricula determined by the ministry. In the education system in our country, there is a 12-year compulsory process that is graded and covers various learning areas. Children are subjected to planned assessment and evaluation during the transition between levels. These assessments are important in directing children to their interests and abilities. The changing world and changing needs lead to changes in education. Since the 2000s, students who will pass to the high school level have been placed in schools determined by exams such as OKS, SBS, TEOG, and LGS. The content of these exams, which will shape students' future lives, is prepared by experts in the field within the ministry. There are two sections in these exams: verbal and numerical. When the Turkish question structures in the verbal section are evaluated, it is determined that paragraph questions are numerically high. When the paragraph structures are evaluated in general terms, it is possible to make a general judgment in terms of Turkish questions. The exams accessed through MoNE were downloaded online and subjected to content analysis. As a result of the research, it was seen that the subtraction structures in the texts did not have any correlation over the years. The types of omission were classified as subject, complement, object, predicate, and clause omission, and the highest number of subject omission and the lowest number of object omission were found in the texts examined.Keywords

Omission, text, exam, Turkish education, text linguistics

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri